ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน สัมผัสความงาม 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน สัมผัสความงาม 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (BR)

เที่ยวไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน สัมผัสความงาม 2 อุทยาน 5วัน 4คืน นั่งรถไฟโบราณชมความงามอุทยานอาหลีซาน ล่องเรื่อชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตลาดไถจง Night Market ตลาดเหวิ่นฮว่า วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดซีเหมินติง Night Market วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) กลอเรีย เอาทเลต


ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน สัมผัสความงาม 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (BR)
รหัสทัวร์
TW_BR00033
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
13 พ.ย. 67 - 26 มี.ค. 68
เดินทางโดย
Eva Air
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) เมืองไถจง-ตลาดไถจง Night Market
 • วันที่

  2

  เมืองเจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (นั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว) ตลาดเหวิ่นฮว่า Night Market
 • วันที่

  3

  เมืองหนานโถว-วัดเหวิ่นหวู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด-ตลาดซีเหมินติง Night Market
 • วันที่

  4

  วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครื่องสำอาง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้านสร้อยสุขภาพ-เมืองเถาหยวน-กลอเรีย เอาทเลต
 • วันที่

  5

  สนามบินเถาหยวน-เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)

13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,900
เด็กมีเตียง
27,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
21 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 26,900 26,900 25,900 5,500 6,000 - 21
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 27,900 27,900 26,900 5,500 6,000 - 21
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 26,900 26,900 25,900 5,500 6,000 - 21
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 26,900 26,900 25,900 5,500 6,000 - 21
26 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 26,900 26,900 25,900 5,500 6,000 - 21

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน