รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กวางเจา – กวางเจา – หลานโจว – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ซีหนิง
 • วันที่

  2

  ซีหนิง - ภูเขาสุริยันจันทรา – ผ่านชมทะเลสาบชิงไห่ - ฉาข่า
 • วันที่

  3

  ทะเลสาบเกลือฉาข่า (รวมรถไฟเล็ก+รองเท้า) –ผ่านชมเทือกเขาฉีเหลียนซาน – เมืองถงเหริน
 • วันที่

  4

  ถงเหริน – ผ่านชมทุ่งหญ้ากานเจีย – อำเภอเซี่ยเหอ – วัดลาปู้หลุนสื้อ (รวมเช่าชุดชาวทิเบต)
 • วันที่

  5

  เซี่ยเหอ – ทุ่งหญ้าซางเคอ – วัดหลางมู่ซื่อ – อำเภอเตี๋ยปู้ – หมู่บ้านกลางหุบเขาจาก่าน่า (รวมรถแบตเตอรี่)
 • วันที่

  6

  เตี๋ยปู้ – อำเภอเหอจั้ว – หอเก็บพระไตรปิฎกมิลาเรปะ –- อำเภอหยงจิ้ง – ผ่านชมสะพานหลิวเจียเสีย
 • วันที่

  7

  หยงจิ้ง – ล่องเรือช่องแคบหลิวเจียเสีย – วัดปิ่งหลิงซื่อ – ผ่านชมสะพานช่องแคบหลิวเจียเสีย – หลานโจว –ช้อปปิ้งห้างLanzhou Center (POP MART)
 • วันที่

  8

  หลานโจว – กวางเจา - กวางเจา – กรุงเทพฯ

04 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
75,999
เด็กมีเตียง
75,999
เด็กไม่มีเตียง
75,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
56,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
75,999
เด็กมีเตียง
75,999
เด็กไม่มีเตียง
75,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
56,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
75,999
เด็กมีเตียง
75,999
เด็กไม่มีเตียง
75,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
56,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
75,999
เด็กมีเตียง
75,999
เด็กไม่มีเตียง
75,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
56,999
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 75,999 75,999 75,999 10,000 - 56,999 20
08 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 75,999 75,999 75,999 10,000 - 56,999 20
10 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 75,999 75,999 75,999 10,000 - 56,999 20
12 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 75,999 75,999 75,999 10,000 - 56,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง