เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซัน สไมล์ เวิลด์ ทราเวล จำกัด

Sun Smile World Travel

บริษัท ซัน สไมล์ เวิลด์ ทราเวล จำกัด

                  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ กับกรมการท่องเที่ยว (ทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทต่างประเทศ เลขที่ 11/11708) ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท


Corporate Philosophy

เราจะสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับลูกค้า

will create happiness and smile to customers.


Vision

เราพร้อมที่จะให้บริการ และดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง

We are ready to serve and care throughout the journey.


Mission

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตโปรแกรมท่องเที่ยว และบริการด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพ และมาตราฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และสร้างสัมธภาพที่ดี ให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

The company intends to produce a travel program. And provide quality services and standards to meet customer satisfaction and create a relationship that’s good for the customer is important.


Award

รางวัลของ บริษัท ซัน สไมล์ ฮอลิเดย์ คือความภาคภูมิใจ แสดงถึงความสำเร็จ เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ก้าวสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นต่อไป

 • award1 - Sun Smile Holidays In Accreditation Of Tour Operator Standards
 • award5 - Tourism Business Standard Sun Smile Holidays
 • award4 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียดนาม
 • award3 - Qatar Airways
 • award2 - Silver Award 2014 - KUONI Group Travel Experts
 • award-7 - 2nd RUNNER-UP FOR THAILAND TRAVEL AGENCY
 • award-8 - HIGHEST INCREASE IN SALES
 • award-9 - Japan Tourism Award in Thailand 2017
 • award-10 - มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน

EXPERIENCE
We‘ll make it for you
บริษัทฯ ได้มีโอกาสให้บริการจัดนำทัวร์ ศึกษาดูงาน สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ให้กับ บริษัท สมาคม ห้างร้าน มหาวิทยาลัย โรงเรียน และองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,000 แห่ง

บริการหลักของเรา

 • บริการรับปรึกษา และรับจัดทัวร์นำเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทั่วประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก 
 • บริการรับจัดกรุ๊ปดูงาน ทัศนศึกษา พร้อมติดต่อสถานที่ดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลก 
 • บริการจองทัวร์ Package Tours ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลก 
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินทุกสำยกำรบิน ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลก 
 • บริการจองโรงแรม รีสอร์ท ทั่วโลกในระบบ Hotel Online 
 • บริการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Car Rally, Walk Rally พร้อมวิทยากร 
 • บริการให้คำปรึกษาและยื่นวีซ่า ประเทศต่างๆ ทั่ว โลก